Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/session/sess_39445736a962bdf6bf75231b536ad7fe, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /home/buttercupt/domains/buttercuptravel.co.th/public_html/view_tour.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/buttercupt/domains/buttercuptravel.co.th/public_html/view_tour.php:2) in /home/buttercupt/domains/buttercuptravel.co.th/public_html/view_tour.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/buttercupt/domains/buttercuptravel.co.th/public_html/view_tour.php:2) in /home/buttercupt/domains/buttercuptravel.co.th/public_html/view_tour.php on line 2
 Buttercuptravel
 
 

ไป-กลับ เที่ยวเดียว
ออกจาก
ปลายทาง
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
สายการบิน
ชั้นที่นั่ง
จำนวนผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่
เด็ก(2-12 ปี)
 
แสดงทัวร์  >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : ECO TOKYO [ฟูจิ-โตเกียว] 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG A380 )
ประเทศ ญี่ปุ่น
เมือง ฟูจิ
ราคาเริ่มต้น 36,900.- บาท
รายละเอียด  

 

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น กำหนดเดินทาง 17-21, 21-25,31 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 56 // 06-10, 08-12, 12-16, 14-18, 19-23 มิถุนายน// 21-25, 26-30 มิถุนายน, 28 มิถุนายน- 02 กรกฎาคม 56
กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะ
2013-05-17 5 วัน G4NRTTG13051700 TG 36,900 ติดต่อเรา
2013-05-21 5 วัน G4NRTTG13052100 TG 36,900 ติดต่อเรา
2013-05-25 5 วัน G4NRTTG13052500 TG 36,900 ติดต่อเรา
2013-05-31 5 วัน G4NRTTG13053100 TG 36,900 ติดต่อเรา
2013-06-06 5 วัน G4NRTTG13060600 TG 36,900 ติดต่อเรา
2013-06-08 5 วัน G4NRTTG13060800 TG 36,900 ติดต่อเรา
2013-06-12 5 วัน G4NRTTG13061200 TG 36,900 ติดต่อเรา
2013-06-14 5 วัน G4NRTTG13061400 TG 36,900 ติดต่อเรา
2013-06-19 5 วัน G4NRTTG13061900 TG 36,900 ติดต่อเรา
2013-06-21 5 วัน G4NRTTG13062100 TG 36,900 ติดต่อเรา
2013-06-26 5 วัน G4NRTTG13062600 TG 36,900 ติดต่อเรา
2013-06-28 5 วัน G4NRTTG13062800 TG 36,900 ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
   ดาวน์โหลดโปรแกรม : 
 
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – เมืองอิซาว่า – อาบน้ำแร่
05.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ GO HOLIDAY คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

07.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 676
15.45 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอิซาว่า   
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KASUGAI VIEW ONSEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมหลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

วันที่ 2 : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ- หุบเขาโอวาคุดานิ – เมืองโตเกียว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัวและยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำคณะขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และความหนาวเย็นให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้เป็นที่ระลึกและเลือกซื้อสินค้าระลึกรูปภูเขาไฟฟูจิ นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ซึ่งเป็นแหล่งรวมบ่อน้ำพุร้อนมากถึง 17 แห่ง
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบ จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกำมะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดำหนึ่งฟองจะสามารถทำให้อายุยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโตเกียว

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CANDEO UENO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : วัดอาซากุซะ – โตเกียวสกายทรีแลนด์ – ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่าน สัมผัสกับประสบการณ์เดินทางโดยรถไฟ ระบบการเดินทางที่สะดวก รวดเร็วและตรงเวลาที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเดินทางสู่ วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โตเกียวสกายทรีแลนด์ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองโตเกียว [ไม่รวมค่าขึ้นชมหอคอย] ซึ่งสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีได้กลายเป็นหอคอยสื่อสารที่สูงที่สุดในโลก สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัยในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่น้อย ให้ท่านได้อิสระบันทึกภาพ ชื่นชมกับความสวยงามของหอคอยและอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งกับหลากหลายร้านค้าแบรนด์ดังในญี่ปุ่น อาทิเช่น Onitsuka Tiger, Issey Miyake เป็นต้น หอคอยแห่งนี้จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่คับคั่งไปด้วยผู้มาเยือน ตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้มาเยือนหอคอยในปีนี้ถึง 32 ล้านคน และจะจัดเก็บรายได้จากค่าขึ้นหอคอยได้ปีละไม่ต่ำกว่า 880 ล้านเยน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านช้อปปิ้งย่าน“ชิบูย่า” ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น ... พร้อมทั้ง “เลือกชมและซื้อ” สินค้ามากมายอาทิ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง, รองเท้า, กระเป๋า และที่ควรพลาดชม “ของเล่นสำหรับผู้ใหญ่” ท่านที่ชื่นชอบของคุณภาพดีราคาประหยัด ต้องไม่พลาด “ร้าน 100 เยน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CANDEO UENO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 : อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให้ท่านได้เลือก ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน เพิ่มท่านละ 2,900 บาทรวมค่ารถไฟในการเดินทาง[ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกกี้เม้าส์, มินนิเม้าส์, โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ สำหรับท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง ย่านฮาราจูกุ 
ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆที่แต่ละคนแต่งมาโชว์ตามท้องถนนเพลิดเพลินกับการช้อบปิ้งกับร้านค้าหลากหลายสองฝั่งถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และ แปลกๆ เหมาะสำหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อหาอย่างจุใจ 
* เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ * 
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CANDEO UENO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 : นาริตะ – วัดนาริตะ – ห้างจัสโก้อิออน – กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ นำท่านนมัสการเทพเจ้าแห่งไฟ ณ วัดนาริตะ วัดที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ซึ่งมีอายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี และยังเป็นวัดที่บูชาเทพเจ้าแห่งไฟ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปช้อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นำท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
17.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
21.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

 

 
   
     

Warning: Unknown: open(/tmp/session/sess_39445736a962bdf6bf75231b536ad7fe, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp/session) in Unknown on line 0